• Home
  • Strategia de dezvoltare locală a comunei Iara - 2019- 2027

Strategia de dezvoltare locală a comunei Iara - 2019- 2027

Ataşamente:
Download-ează fișierul (SDL Iara - 2019-2027.pdf)SDL Iara - 2019-2027.pdf[ ]14923 kB

^Pentru descarcarea documentului pdf va rugam deschideti atasamentul de mai sus. 

Redam mai jos introducerea documentului "Strategia de dezvoltare locala a comunei Iara 2019-2027

Strategia de dezvoltare a comunei Iara pentru perioada
2019-2027


 Contextul strategic
Documente strategice relevante de la nivel european:
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea UE într-o economie
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei
de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele
trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt:
• Creştere inteligentă
• Creştere durabilă
• Creştere favorabilă incluziunii sociale.
Țintele asumate prin Strategia Europa 2020 cuprind:
• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%
• nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene
• obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
• 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile
• creşterea cu 20% a eficienţei energetice
• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%
• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%
• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.
Strategia include 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate în perioada 2014-2020:
• Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării
• Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi
comunicaţiilor
• Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
• Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
• Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
• Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie
• Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
• Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă
• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică


Documente strategice relevante de la nivel național:
Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%
• nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României
• obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
• 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
• creşterea cu 19% a eficienţei energetice
• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%
• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%
• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Acordul de parteneriat 2014-2020 are ca și obiectiv reducerea disparitățile de dezvoltare
economică și socială între România și statele membre ale UE. Pentru a atinge aspirațiile de
creștere economică și pentru a avea o economie modernă și competitivă, România trebuie să
răspundă următoarelor provocări: competitivitatea și dezvoltarea locală, oamenii și
societatea, infrastructura, resursele și administrația și guvernarea. Pentru fiecare provocare
au fost identificate obiective (corelate cu obiectivele tematice de la nivelul UE) și priorități de
dezvoltare pentru perioada 2014-2020:
• Provocarea 1 – Competitivitatea și dezvoltarea locală
• Provocarea 2 – Oamenii și societatea
• Provocarea 3 – Infrastructura
• Provocarea 4 – Resursele
• Provocarea 5 – Administrația și guvernarea
Programul Național de Dezvoltare Rurală (finanțat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a
următoarelor obiective:
• OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
• OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
• OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐2020:
• Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora,
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor
fermieri;
• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor
în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului
rural;
• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMMurilor
în sectoarele nonagricole din mediul rural;

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates