• Home
  • Strategia de dezvoltare locală 2014 - 2020

Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Iara 2014-2020

Pentru descarcarea documentului pdf va rugam deschideti atasamentul de mai sus. 

Redam mai jos introducerea documentului "Strategia de dezvoltare locala a comunei Iara 2014-2020".

Comuna Iara

1. Documente strategice în perioada 2014 - 2020

Politica regională a Uniunii Europene este o propunere de reducere a decalajelor structurale dintre regiunile Uniunii Europene, de promovare a dezvoltării susţinute pe întreg teritoriul, promovând oportunităţi reale pentru toate regiunile. Această politică regională europeană este menită să aducă rezultate concrete pentru diminuarea diferenţelor dintre diferitele regiuni de dezvoltare. În acest context realizarea unui document de planificare strategică este important pentru sumarizarea investiţiilor care pot fi realizate la nivelul unei comunităţii cu scopul de a genera şi alimenta procesele de dezvoltare economică, socială şi de mediu în vederea creşterii calităţii vieţii şi a nivelului de trai. La nivelul Comunei Iara pe baza diagnozei situaţiei economice şi sociale existente a fost întocmit prezentul document de planificare pentru perioada 2014-2020. Prin intermediul acestuia se urmăreşte integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării economice, dar şi integrarea pe verticală a dezvoltării principalelor sectoare de activitate, în concordanţă cu documentele programatice existente, în contextul noii perioade de programare.

Contextul european

Strategia „Europa 2020”, prin intermediul căreia Uniunea Europeană îşi propune să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii se axează pe îndeplinirea a cinci obiective majore:

Ocuparea forţei de muncă
Cercetare şi dezvoltare
Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
Educaţie
Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale

Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare a Comuna Iara îşi propune să aducă aportul la îndeplinirea acestor obiective.

Contextul Naţional şi Regional 

La nivel naţional România a întocmit documente strategice în principalele domenii de activitate. În urma acestor strategii s-a transmis către Uniunea Europeană un Acord de parteneriat care cuprinde o serie de provocări care necesită investiţii strategice pentru a îndepărta obstacolele din calea dezvoltării şi pentru a debloca potenţialul economic al ţării. Aceste provocări sunt: Competitivitatea, Oamenii şi societatea, Infrastructura, Resursele, Administraţia şi guvernarea Prin prisma acestor provocări şi plecând de la obiectivul general stabilit prin acordul de parteneriat au fost conturate principalele obiective tematice la nivel naţional:

Competitivitatea

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii

Oamenii şi societatea

1. Promovarea ocupării durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării
3. Investiţii în educaţie, instruire şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Infrastructura

1. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
2. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor importante

Resursele

1. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
3. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Guvernanţa

1. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

Obiectivul general pe termen lung la nivelul regiunii Nord – Vest este „Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale, respectiv creşterea standardului de viaţă regional”. Pe parcursul anului 2013 au fost organizate grupuri de lucru în urma cărora au fost conturate o serie de priorităţi care să contribuie la îndeplinirea acestui obiectivul general. Priorităţile regiunii pentru perioada 2014-2020 sunt:

Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor locuitorilor din regiune
Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune
Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din regiun

Prin obiectivele stabilite de Comuna Iara prin intermediul actualei strategii de dezvoltare este vizată atingerea priorităţilor şi obiectivelor stabilite atât la nivel naţional cât şi la nivel regional.

Tipărire Email