• Home
  • ȘTIRI ȘI EVENIMENTE
  • HOTĂRÂRE NR.33 din data de 19.05.2021 privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul l al  anului 2021

HOTĂRÂRE NR.33 din data de 19.05.2021 privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul l al  anului 2021

HOTĂRÂRE NR.33

 din data de 19.05.2021

privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul l al  anului 2021

            Consiliul Local al comunei Iara,județul Cluj  întrunit în şedinţa ordinară  în  data de 19.05.2021 ,

Ţinând seama de referatul de aprobare al primarului comunei Iara înregistrată sub nr. 3128/13.05.2021,   referatul de specialitate nr. 3129/13.05.2021 formulat de compartimentul contabilitate,din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul Comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr.1  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protectia mediului, servicii si control

 Având în vedere prevederile :

         - art. 49, alin. (12)  și (13) , art. 57 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ 

 

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă  prezenta hotărâre :

                        Art.l.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara   pentru trimestrul l al anul 2021 conform contului de executie bugetara anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului comunei şi primarului comunei  Iara şi Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj .        

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 13     ____

Nr.voturi “pentru”:___  13    ______

Nr. Voturi “contra”:_______

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

            PRESEDINTE  DE  ŞEDINŢA :                                                  Contrasemnează        

                           Consilier ,                                                                        Secretar general,                                                                                                                          

               BÂLC NICOLAE SORIN                                                 Drăghiciu Petruța- Mariana

 

Tipărire Email