HOTĂRÂREA Nr. 118 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

 HOTĂRÂREA Nr. 118

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj întrunit în ședință ordinară în data de  17.12.2019

            Având în vedere referatul de aprobarea  a primarului comunei Iara , prin care se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finațelor Publice, în scopul respectării legislației în materie .

            Luând în considerare comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17/14 ianuarie conform căreia rata inflației pentru anul 2018 este 4,6%;

            În temeiul prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare , ale Titlului IX – Impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale art. 30 din Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în Administrația Publică

            În temeiul art. 129 alin (2)lit b), alin. (4) lit. c), prevederilor art. 139 alin (1) și art. 196  alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

 

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta hotărâre  :

 

              Art.1  -  Se aprobă indexarea cu 4,6 % a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei , începând cu data de 1 ianuarie 2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art.2   Rata inflației în procent de 4,6 % prevăzută la art.1ca urmare a comunicării pe site-ul oficial al  Ministerului Finațelor Publice, pentru a fi luată în calcul la indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, se aplică la cuantumurile impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aprobate în condițiile legii, pentru anul fiscal 2020.

             Art. 3. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri , este în sarcina tuturor structurilor cu atribuții specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei .

            Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, Secția de contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

            Art. 5. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Cluj, Primarului comunei Iara  , Compartimentului financiar contabil- impozite și taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primăriei Comunei Iara. 

  Adoptată la data de 17.12.2019

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:__________

Nr.Voturi “abţineri”:___- ______

 

PRESEDINTE  DE  ŞEDINŢA :                                                   Contrasemneaza :

            Consilier ,                                                                              Secretar general

    BOCA IOAN- ILIE                                                              Drăghiciu Petruța Mariana

                                     

Tipărire Email