PROCES-VERBAL  încheiat în 19.04.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                                PROCES-VERBAL

 încheiat astăzi 19.04.2018 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti     11 consilieri locali  : Andrea Alin , Baciu Alin Sebastian , Bâlc Nicolae Sorin , Bica Vasile; Boca Ioan Ilie, Popa Mihai Viorel, Mureşan Ioan Adrian , Răfăilă Luciana Ancuţa, Şerban Ioan , Todor Darius Eugen şi    Ursulean Lucian Vasile .  Dl Pălăcean Ovidiu, Pop Vasile  sunt absenţi .   Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii  consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr. 2193 din data de 13.04.2018 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi   participă    domnul primar , Popa Ioan Dorin si  doamna Drăghiciu Petruța,  secretar delegat precum și dna Bica Mireala Ioana – administrator societăţii   La Sala Parc SRL

 Se  supune  aprobări proccesul verbal al ședintei extraordinare din data de 23.03.2018 . Se  aprobă  fără modificări sau adăugiri cu 11 voturi „Pentru”

În continuare se fac propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni. Dl Ursulean Lucian propune pe dl Popa Mihai Viorel , se supune la vot și se adoptă HOT. Nr. 30  cu 11 voturi „pentru”Popa Mihai Viorel – preşedinte de şedinţă pentruz lunile : aprilie , mai , iunie .

Se dă citire ordinii de zi propusa:

    ORDINE DE ZI :

1.  Proiect HCL aprobarea  a situaţiilor financiare pe trimestrul l 2018

2.  Proiect HCL privind aprobarea cheltuielilor pentru  lucrările de  igienizare  reparații precum și reabilitarea  sistemului de încălzire   la clădirea Centrului de Sănătate  Iara .

3. Proiect HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice luna martie

4.  Proiect HCL privind destinaţia redeventelor scadente şi viitoare , datorate în temeiul contractului de delegare a gestiunii nr. 11/01.06.2017, dintre asociaţia de Dezvolatrea Intercomunitară 5 Ardeal şi operatorul public de salubritate ECO  5 ARDEAL SRL

5 .Proiect HCL privind aprobarea restului de executat  cu ocazia modificărilor legislative privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat pentru obictivul de investiţie Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj”

6.Proiect HCL privind aprobarea restului de executat  cu ocazia modificărilor legislative privind transferulcontribuţiilor de la angajator la angajat pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

7. Propuneri,întrebări  , interpelarii

Se supune la vot și se aproba ordinea de zi propusă  şi se aprobă cu 11 voturi pentru

 Dl primar cere suplimentare aoridii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri.

1 .Proiect HCL privind inceperea demersurilor pentru amenajari interioare la Sala Multifuncțională

2. Proiect HCL  privind inceperea demersurilor pentru lucrările de reparatii curente la Sala Multifuncțională

3.Proiect HCL  incheiere acte aditionle , la contractele de închiriere pășunat ,

4. Proiect HCL   prelungirea termenului de plată pentru fermierii restanțierii la plata chiriilor pe pășunea închiriată de la primarie

5. Proiect HCL  aprobare lucrari pe domeniul public al comunei pentru crearea unui acces nou si realizare branșamente/racorduri  în zona localității  Iara familia Parasca

Se supune la vot si aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 11 voturi „pentru „

Punctul 4 al suplimentării  ordinii de zi:  Dl președinte solicită discutarea acestui punct de pe ordinea de zi tinând cont că este prezentă la ședință soția fermierului Ghib Ionel Laviniu-fermier restanțier la plata chiriei pe pășune pentru anul 2017. Dl Ghib solicită prelungirea termenului de plată pentru luna august 2018, deoarece până în prezent nu a reușit să plătească niciun  leu cu toate că termenul de plată pentru chiria pe anul 2017 era 31 Decembrie 2017. Dl Popa Mihai Viorel  susține că sfârșitul lunii iunie este un  termen până la care APIA achită subvențiile pe terenurile agricole rămase  neachitate pe 2017.  De asemenea se arată că și Popa Ionela Simona  ca făcut o cerere în acest sens doar că nu în acest caz  a fost plătită aproape jumătate din chiria datorată . Se supune la vot preungirea termenului de plată pentru fermierii restanțieri  la plata chiriei pe pășune până la data de 30 iunie 2018

Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 31  cu 8 voturi “pentru “ şi 3 abţineri- Ursulean Lucian Vasile , Boca Ioan Ilie, Bâlc Nicolae Sorin

Punctul 1 al    Ordinii de zi:  Dl primar prezintă  Proiect de hotărâre privind aprobarea   situaţiilor financiare pe trimestrul l 2018 . Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 32 ,  cu 11 voturi „pentru”

 Punctul 2 al    Ordinii de zi: Se dă citire Proiect HCL privind aprobarea cheltuielilor pentru  lucrările de  igienizare  reparații precum și reabilitarea  sistemului de încălzire   la clădirea Centrului de Sănătate  Iara .  Dl primar prezintă oferte de pret  pentru reparatii si pentru reabilitarea sistemului de încălzire al Centrului de Sanatate.  Se supune la vot și se adoptă HOT. nr. 33 cu 11 voturi „pentru „

Punctul 3 al    Ordinii de zi: Proiect HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice luna martie . Se supune la vot şi se adoptă HOT 34 cu 11 voturi „pentru”

Punctul 4 al Ordinii de zi :  La acest punct de pe ordinea de zi  D-na Consilier Răfăilă Luciana Ancuţa nu participă la dezbateri  şi deliberări.

  Se dă citire Proiectului  HCL privind destinaţia redeventelor scadente şi viitoare , datorate în temeiul contractului de delegare a gestiunii nr. 11/01.06.2017, dintre asociaţia de Dezvolatrea Intercomunitară 5 Ardeal şi operatorul public de salubritate ECO  5 ARDEAL SRL .   Este contactă telefonic doman Corina Mic administratorul societăţii Eco 5 Ardeal care explică faptul că Societatea Eco 5 Ardeal va constitui un cont bancar distinct , cont în care va vira redevenţa scadentă şi viitoare iar sumele vor fi folosite ca Fond de Dezvoltare, urmând ca să justifice plata sumelor, primăriei prin înştiinţare şi copie ordin de plată . Dl Bâlc Nicolae Sorin este de părere că  achizitionarea autospecialei pentru colectarea deșeurilor pentru care sa alocat lume la sedinta trecuta  se putea plătii din redevenţe, şi că nu este de acord cu acest  proiect .

Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 35 cu 9  voturi „pentru „Bâlc Nicolae Sorin este împotrivă.

Punctul 5 al Ordinii de Zi: se dă citire proiectului de hotărâre  privind aprobarea restului de executat  cu ocazia modificărilor legislative privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat pentru obictivul de investiţie Întreţinere drum pietruit prin stabilire cu lianţi hidraulici şi strat de protecţie din covor asfaltic  DC 103 ;DJ 107M-Agriş , 0+000-6+028 km  Comuna Iara județul Cluj. Se supune la vot şi se adoptă HOT. Nr. 36 cu un nr. de 11 voturi „pentru”

Punctul 6 al Ordinii de Zi : Se dă citire proiectului de Proiect HCL privind aprobarea restului de executat  cu ocazia modificărilor legislative privind transferulcontribuţiilor de la angajator la angajat pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj” Se supune la vot şi se adoptă HOT 37 cu 11 voturi „pentru”

 Punctul 1 Suplimentarea Ordinii de zi : Proiect HCL privind aprobarea proiectului  de desig amenajari interioare la Sala Multifuncțională . Dna Bica Mirela Ioana prezintă oferta  de proiectare şi desing interior pentru partea superioară a Sălii Mutifuncţionale : Oferta  este de 1243 Euro  deoarece numărul de spatii care se asemeama  ca si tarif de proiectare se ia în considerare doar o încăpere.  Se supune la vot şi se adoptă HOT: nr. 38 cu 11 voturi „pentru „

Punctul 2.Suplimentarea Ordinii de zi.  Se dă citire Proiectului de hotărâre privind începerea demersurilor pentru achizitia şi efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la Sala Multifuncţională .  Doamna Bica Mirela Ioana prezintă o ofertă  pentru reparaţii curente . Dl. Todor Darius afirmă , că oferta este prea mare şi tinând cont că vine din partea contructorului salii  şi  ar fi  de dorit să  executate reparatiile   gratuit. Dl primar arată că garanţia de execuţia a expirat Sala Multifuncţională  funcţionând din anul 2013  s-a  deteriorata gresia din exteriorul sălii , datorită inghetului/ dezghetului, astfel că această va necesita periodic , reparaţii.

De asemeanea d-na Bica Mirela Ioana întreabă daca  în urma platii reparaţiilor curente la sala multifuncţională ii va fi dimunat  profitul net aprobat pentru anul 2018 . Dl Bâlc Nicolae  Sorin afirmă că alocare acestor sume să se facă din contul de investiţii , iar targetul să rămâne cum s-a stabilit.  Se supune la vot şi se adoptă HOT nr.39  cu 11 voturi „pentru”

 Dl Bâlc Nicolae Sorin arată că este necesar adoptare unei hotârâri în ceea ce Sala Multiufuncţională- scoatere la licitatie sau încheirea unui  nou contract de mandat-  acesasta se va hotărî într-o  şedinţă extraordinara care se va convoca în acest scop.   

Suplimentarea Ordinii de Zi Punctul 5:  Proiect HCL  aprobare lucrari pe domeniul public al comunei pentru crearea unui acces nou si realizare branșamente/racorduri  în zona localității  Iara familia Parasca.  Se supune la vot şi se adoptă HOT nr. 40 cu  11 voturi „pentru”

Punctul 7 Ordinea de zi:   Dl consilier Mureşan Ioan face o solicitare pentru amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în satul Făgetu Ierii  . Locul potrivit ar fi curtea Scolii din  localitate. Domnul viceprimar  salută iniţiativa dlui Mureşan Adrian iar domni consilieri acordă avizul de principiu  pentru această investitie.

 În continuare dl Boca  Ioan  Ilie semnalează faptul că în localitatea asfaltul de pe DC 102 A Cacova Ierii  afost deteriorat de firma care execută lucrările la obiectivul  Extindere Alimentară cu Apă Cacova Ierii. Dl viceprimar se va deplasa în satul Cacova Ierii în vederea remedierii acestor neajunsuri.

 Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de azi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  verbal.

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar delegat ,

                        Popa Mihai Viorel                            Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email