• Home
  • Proiecte de hotărâre
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE  – nr. 273/17.01.2020 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare

PROIECT DE HOTĂRÂRE  – nr. 273/17.01.2020 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA

 

-PROIECT DE HOTĂRÂRE  – nr. 273/17.01.2020

privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare

de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, pentru persoane fizice si persoane juridice incepand cu anul 2020, ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 74/2018

pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 31/2019

           

Consiliul Local,

In vederea aprobarii tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 31/2019,

De asemenea, tinand cont de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legii nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in special art. 8, al. 1 si art. 43, al. 3;

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatiile specifice serviciului de salubrizare a localitatiilor,

            Luand in considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. f) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

            Hotărârea AGA nr. 5/14.10.2019, privind introducerea taxei directe pentru toate UAT membre ale asociației si aplicarea tarifului unitar pentru toate UAT member ale asociație,

                                                PROPUNE :

           Art.1 (1) - Se aproba tarifele pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale incepand cu anul 2020, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, prestata de operatorul public regional de salubritate ECO 5 ARDEAL S.R.L., urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 31/2019 – conform Anexei nr. 1si anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

         (2) - Se aproba actualizarea contraventiilor in domeniul salubrizarii, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

         (3) - Se aproba ca operatorul de salubritate sa aiba dreptul de a refuza prestarea serviciului de salubrizare catre beneficiarii care nu se conformeaza dispozitiilor legale ce le revin prin prisma intrarii in vigoare a actelor normative mai sus mentionate.

Art.2 Conform anexei 2 la prezenta hotarare, costurile nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje, care se regăsesc în deşeurile municipale, gestionate de operatorii de salubrizare vor fi acoperite de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare (conform art. 59 alin 5) al Legii 211/2011 privind deşeurile şi art. 16 alin 4 lit e) al legii 249/2015 privind ambalajele, modificate de OUG 74/2019) .

         Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei, A.D.I. 5 ARDEAL si ECO 5 ARDEAL S.R.L..

Art.4 - Prezenta se comunica d-lui primar, A.D.I. 5 ARDEAL, societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

 

 

                                                            Primar,

                                                Popa Ioan Dorin       

Tipărire Email