• Home
  • Proiecte de hotărâre
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj

PROIECT DE HOTARARE

 privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj, cu privire la incheierea  de contracte prestari servicii  da salubrizare a desurilor menajere, constand in colectarea si transportul la statia de sortare si transfer din comuna  Mihai Viteazu   , ale persoanelor fizice si juridice  de pe raza comunei Iara ,incepand cu data de 1 ianuarie 2018

 

In baza prevederilor

  • art. 25 si art. 26, cap.V,  din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localitatilor
  • art. 43, alin. 2 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Iara

 

PROPUNE

     Luand act de prevederile art.. 36 alin.6 punctul 9, ,14,  a art. 44-45  ale art. 115, alin.1 lit.b, din din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind adminsitratia publica locala

Art.1 Persoane fizice

1 persoană – 8,93 lei/lună cu TVA inclus, pentru o cantitate maximă generată de 0,50 mc/ lună, respectiv o pubelă de 120 l/săptămânal ;

2 persoane – 17,86 lei/lună cu TVA  inclus, pentru o cantitate maximă generată de 0,50 mc/ lună, respectiv o pubelă de 120 l /săptămânal ;

3 persoane – 26,79 lei/lună cu TVA  inclus, pentru o cantitate maximă generată de 1 mc/lună, respectiv o pubelă de 240 l /săptămânal ;

4 persoane și mai mult de 4 persoane – 35,72 lei/lună cu TVA inclus, pentru o cantitate maximă generată de 1 mc/lună, respectiv o pubelă de 240 l /săptămânal.

  1. se va percepe tarif de salubrizare pentru copiii mai mici de 5 ani. Pentru copiii mai mari de 5 ani tariful este normal.

            Art.2 (1) se aprobă obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii de salubritate pentru persoane fizice, persoane juridice și cele nou înființate.

          (2) pentru imobilele de pe raza comunei Iara, unde nu locuiește permanent nici o persoană se va institui o taxă specială care se va încasa prin serviciul de impozite și taxe din primărie, pe baza unui raport trimestrial întocmit de către operatorul serviciului de salubritate, în cuantum de 3 lei/lună.

          (3) pentru cetățenii care locuiesc pe străzi  unde operatorul serviciului de salubrizare nu are acces, este obligatoriu să aducă, în ziua programată colectării, deșeurilor menajere la drumul de acces în europubele;

          (4) pentru imobilele cu mai mulți moștenitori se împarte taxa corespunzătoare proporțional cu numărul de moștenitori.

Art.3 (1) Pentru persoanele care refuză încheierea contractului de prestare serviciului de salubritate cu operatorul de salubritate, primăria va institui și încasa o taxă specială dublă față de tariful stabilit pe nr. de persoană; respectiv: 1 persoană: 8,93 lei va fi 17,86 lei/lună; 2 persoane: 17,86 lei va fi 35,72 lei/lună; 3 persoane: 26,79 lei va fi 53,58 lei/lună; 4 persoane și mai mult de 4 persoane: 35,72 lei va fi 71,44 lei/lună, conform declarațiilor pe proprie răspundere a persoanelor fizice.

Art.4 Persoane juridice

            (1) Tariful de salubrizare pentru persoanele juridice începând cu 1 ianuarie 2018 va fi de 80,18 lei/mc/lună fără TVA, respectiv 95,41 cu TVA/mc/lună.Tariful de salubrizare pentru persoane juridice constă în colectarea și transportul deșeurilor menajere până la eliminarea finală.

           (2) Cantitatea minimă contractată pentru persoanele juridice va fi de 0,50 mc/lună, respectiv 40,09 lei fără TVA; cu TVA 47,71 lei.

           (3) Pentru persoanele juridice care depășesc cantitatea contractată cu operatorul de salubrizare, se vor întocmi confirmări de ridicare, urmând a li se factura în baza acestora.

            (4)Pentru persoanele juridice care refuză încheierea contractului de prestăre a serviciului de salubritate cu operatorul de salubritate, primăria va institui și încasa o taxă specială dublă față de tariful stabilit pe 1mc, respectiv 80,18 lei/mc/lună va fi 160,36 lei/mc/lună, în funcție de cantitatea generată.

             Cantitatea generată va fi stabilită în funcție de confirmările de ridicare intocmite de operator, în momentul colectării deșeurilor menajere de la persoanele juridice care refuză încheierea contractului de salubritate.

            Art.5 Pentru colectarea și transportul deșeurilor la stația de sortare a deșeurilor menajere aruncate accidental pe raza comunei Iara, solicitarea se va face în scris către operatorul de salubritate, tariful fiind de 1365 lei/cursă fără TVA. Cu TVA 1624,35 lei. Plata se va face  de către primăria Iara în baza facturii fiscale emise de operator.

            Art.6 (1) La taxa specială de salubritate nu se percep majorări, penalități sau dobânzi.

          (2) Ajustarea sau modificarea ulterioară a taxelor/tarifelor se face prin HCL al comunei Iara la solicitarea operatorului, cu respectarea normelor metodologice aprobate de ANRSC.

          (3) Operatorul serviciului de salubrizare din comuna Iara, va comunica comunei Iara trimestrial, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestări servicii de salubritate în vederea instituirii pe seama acestora a taxei speciale pentru aceștia, după ce primăria va verifica corectitudinea datelor din evidențele lor sau împreună cu operatorulde salubritate, urmând ca decontarea să se efectueze direct din bugetul local, în baza facturii emise în acest sens de către operator.

          (4) Operatorul serviciului de salubritate din com. Iara, va comunica com. Iara trimestrial lista cu imobilele nelocuite, urmând ca decontarea sa se facă din bugetul local, în baza facturii emise de către operator.

          (5) se aprobă obligativitatea colectării selective din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile de către operatorul de salubritate, conform Legii nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare, art. 2 alin.7, cu modificările și completările ulterioare.

          (6) Se aprobă obligativitatea achitării facturilor emise de către operatorul de salubritate, întocmite în urma colectării deșeurilor menajere de pe domeniul public al comunei Iara.

Primar,

Popa Ioan Dorin

Tipărire Email