PROCES-VERBAL  încheiat azi data de 07.01.2020 cu ocazia desfășurări ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara

PROCES-VERBAL

 Încheiat azi data de 07.01.2020 cu ocazia desfășurări ședinței extraordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 11 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin ,  Boca Ioan Ilie, Bâlc Gabriel -Florin , Bica Vasile, Hideg Vasile Viorel, , Ilea Ioan , Popa Mihai Viorel,  ,  Mureşan Ioan Adrian, Pălacean Ovidiu, Ursulean Lucian Vasile   . Absenti: Todor Darius Eugen, Răfăilă Luciana Ancuţa

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr  230/ 30.12 2019 si este legal constituita fiind prezenti  11 consilieri. Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

 1.Proiect HCL privind aprobarea acoperirii definitive  al deficitului  secțiunii de dezvoltare SURSA A și a deficitului secțiunii   de funcționare- SURSA E,   din excedentul  bugetar, al anilor precedenți,   al Comunei Iara

2.Proiect HCL aprobarea privind acoperirea temporară a golurilor de casă la secțiunea A funcționare și dezvoltare şi secțiunea E funcționare din excedentul anului 2019, până la aprobarea bugetului local pe anul 2020 

  3. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali ;

                Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

Dl primar  solicită   suplimentarea ordinii de zi cu 1  punct  :

  1. Proiect HCL  privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 229/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Iara pe anul 2019

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi modificat   : Se aprobă cu 11 voturi “pentru”

 Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 17.12.2019  și se aprobă   cu 11 voturi „pentru”

Punctul 1  Ordinii de zi. Proiect HCL privind aprobarea acoperirii definitive  al deficitului  secțiunii de dezvoltare SURSA A și a deficitului secțiunii   de funcționare- SURSA E,   din excedentul  bugetar, al anilor precedenți,   al Comunei Iara

 Se supune la vot şi se adoptă HOT nr.1 cu 11 voturi „pentru”

Punctul 2 al Ordinii de zi : Proiect HCL aprobarea privind acoperirea temporară a golurilor de casă la secțiunea A funcționare și dezvoltare şi secțiunea E funcționare din excedentul anului 2019, până la aprobarea bugetului local pe anul 2020 . Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 2 cu 11 voturi „pentru”

Suplimentarea  Ordinii de zi Proiect HCL  privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 229/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Iara pe anul 2019

 Dl primar Popa Iona Dorin  In conformitate cu Monitorul Oficial Nr1029 din 20 decembrie 2019   prin H.G nr. 971  privind alocare unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pentru unele unități  administrativ- teritoriale s-a primit  suma de 263 lei.

  Se supune la vot proiectul în forma prezentată şi se aprobă cu 11 voturi „pentru „ HOT. nr. 3  ;

Dl Boca Ilie-Ioan  în ce stadiu se afla iluminat public în comuna Iara

Dl primar: Caietul de sarcini necesita  modificari datorita  garantiei mari a  lămpilor , astfel si sumele se reduc.

  Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  - verbal.

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                          Boca Ioan-Ilie                                        Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates