PROCES-VERBAL  încheiat în 21.11.2019 , ora 18,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

           PROCES-VERBAL

 

 Încheiat azi data de 21.11.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 9 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  , doamne   : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin ,  Boca Ioan Ilie, Hideg Vasile Viorel,  , Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa,  Mureşan Ioan Adrian, Todor Darius Eugen   Ursulean Lucian Vasile. Absenti: Bâlc Gabriel -Florin , Bica Vasile , Ilea Ioan,  Pălacean Ovidiu

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr  205/ 15.11 2019 si este legal constituita fiind prezenti 9consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

1. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

2.Proiect HCL aprobarea prelungirii contractului închiriere spațiu cu C.N. Poșta Româna S.A.

3.  Proiect HCL completarea și actualizarea  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara

4. Proiect HCL privind casarea  unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Scolii Gimnaziale Iara ;

  5. Proiect HCL aprobarea  prelungirii contractului cu S.C. Gabi  Cont SRL;

  6. Proiect HCL aprobare prelungire contract de concesiune teren, cu Dobra Mariana

  7. Proiect HCL  decontare abonamente cadre didactice

                 8. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali

 Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

 Dl primar solicită scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 6.

Dl primar  solicită   suplimentarea ordinii de zi cu 2  puncte  :

   1. Proiect HCL privind alocarea sumei de 26.200 lei pentru achiziționarea a 20.000 de bucăți șindrilă necesare reabilitării acoperișului  Bisericii de lemn din satul Surduc

2.  Proiect HCL privind acordarea unor facilitati de plată prin scutirea de la plata obligațiilor accesoriilor datorate bugetului local de către  TODORAN I IOAN P.F.A.

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi modificat   : Se aprobă cu 9 voturi “pentru”

 Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 31.10.2019  și se aprobă   cu 9 voturi „pentru”

Punctul 1  Ordinii de zi Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019- prezintă dl primar  Popa Ioan Dorin :

 SURSA A

            CAP. 51 Autorități publice, alineatul 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrice se vireaza  2.600 lei de la 20.13.00 Pregătire profesională;

CAP. 51 Autorități publice, alineatul 71.01.30 Construcții-investiții se virează suma de 21.287 lei de la venituri 42.05.00   , primiti de la Consiliul Judetean Cluj pentru finantarea PUG-ului Comunei Iara

CAP.67. Cultura  se vireaza 21.500 lei de la subcapitolul 67.50. Alte servicii in domeniul  culturii,recreerii si religiei, la 67.05 Sport la subcapitolul in cadrul aceluiasi alineat 20.02 Reparatii curente.

CAP.68. Asigurari  si asistenta sociala:

- La alineatul 10.01.01 sunt necesari pentru salariile aferente lunii decembrie 53.900 lei care se vor vira astfel:

- 26.800 lei de la venituri 07.03.00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

- 27.100 lei de la venituri 18.50.00 Alte impozite si taxe

- La alineatul 57.02.01 sunt necesari pentru salariile aferente luniilor noiembrie si decembrie 89.600 lei            care se vor vira de la cap.74 Canalizare  alineatul 20.19.00 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes.

SURSA E

La CAP 70.10 la alineatul 10.01.01 sunt necesari 31.500 lei pentru salariile pompagiilor pe lunile noiembrie si decembrie care se vor vira de la:

-  de la alineatul 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrice 31.500 lei.

 Se sune la vot şi se adoptă HOT nr.110 cu 9 voturi „pentru”

Punctul 2 al Ordinii de zi : Proiect HCL aprobarea prelungirii contractului închiriere spațiu cu C.N. Poșta Româna S.A. Dl Bâlc Nicolae Sorin nu participă la discuţii şi deliberări.  Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 111 cu 8 voturi „pentru”

Dl consilier Bâlc Gabriel Florin se alătură lucrărilor  şedinţei ordinare a Consiliului Local şi cere scuze pentru întârziere.

Punctul 3  Ordinii de zi . Proiect HCL completarea și actualizarea  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iara

 Prezintă dl primar:Popa Ioan Dorin

  Se supune la vot proiectul în forma prezentată şi se abrobă cu 10 voturi „pentru „ HOT. nr. 112  ;

Punctul 4 al Ordinii de Zi:  Proiect HCL privind casarea  unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Scolii Gimnaziale Iara ;

Se supune la vot  şi se adoptă HOT nr. 113 cu 10 voturi „pentru „.

Punctul  5 al   Ordinii de zi:  Proiect HCL aprobarea  prelungirii contractului cu S.C. Gabi  Cont SRL .

 Dl Boca Iloan Ilie : contractul încheiat cu Gabi Cont SRL este eficient pentru compartimentul de contabilitate ?.

 Dl primar -Popa Ioan Dorin Da avem o contabilă foarte bună, experimentată  care gaseste solutii viabile la problemele aparute.

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 114 cu 10 voturi „pentru

Punctul  6 Ordinea de zi Proiect HCL aprobare prelungire contract de concesiune teren, cu Dobra Mariana- retras de pe ordinea de zi de initiator

Punctul  7 Ordinea de zi . Proiect HCL  decontare abonamente cadre didactice

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 115 cu 10 voturi „pentru”

Punctul  1. Suplimentare  Ordinea de zi: ; Proiect HCL privind alocarea sumei de 26.200 lei pentru achiziționarea a 20.000 de bucăți șindrilă necesare reabilitării acoperișului  Bisericii de lemn din satul Surduc .

 Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 116 cu 10 voturi „pentru”

Punctul  2  Suplimentare Ordinea de zi: Proiect HCL privind acordarea unor facilitati de plată prin scutirea de la plata obligațiilor accesoriilor datorate bugetului local de către  TODORAN I IOAN P.F.A..

Ursulean Lucian:  Facilitatea fiscala sa se acorde în cazul în care TODOR I IOAN PFA îşi achită creditul principal de  14.136 lei

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 117 cu 9 voturi „pentru”

      Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  - verbal.

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                          Boca Ioan-Ilie                                        Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates