PROCES-VERBAL încheiat în data de 31.10.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

Publicat in .

           PROCES-VERBAL

 

 Încheiat azi data de 31.10.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 12 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 12 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  , doamne   : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin , Bica Vasile,  Boca Ioan Ilie, Hideg Vasile Viorel,  Ilea Ioan, Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa,  Mureşan Ioan Adrian,  Pălacean Ovidiu,  Serban Ioan, Todor Darius Eugen   Ursulean Lucian Vasile.

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin şi în calitate de  invitat dl  Bâlc Gabriel-Florin

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr  188/ 25.10.2019 si este legal constituita fiind prezenti 12 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

1. Proiect HCL alegerea președintelui de ședință

2.Proiect HCL validare mandat consilier local al domnului Bâlc Gabriel -Florin

3.  Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

4. Proiect HCL privind modificare organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019 ;

  5. Proiect HCL avizare lucrare „Reactualizare PUG şi Regulament Local de Urbanism, comuna Iara , judeţul Cluj

  6. Proiect HCL privind numirea pentru anul scolar 2019-2010 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara

7. Proiect HCL  decontare abonamente cadre didactice

             8.  Proiect HCL privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de153,5 mp, situat în satul Surduc , nr. 58, către SC OFEMI IMPEX SRL;

            9. Proiect HCL  aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 52039 IARA , prevazut cu nr.cadastral  52039, aparţinând Domeniului Public al Comunei Iara situat administrativ in extravilanul comunei Iara , avand destinatia de pasune;

           10. Proiect HCL alocarea unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie

11. Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali ;

Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

Dl primar  solicită   suplimentarea ordinii de zi cu 2  puncte  :

1. Proiect HCL  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IARA, JUD. CLUJ  finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii 

2.  Proiect HCL privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara pe trimestrul III  2019, precum şi darea de seamă la data de 30.09.2019

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi modificat   : Se aprobă cu 12 voturi “pentru”

 Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 26.09.2019  și se aprobă   cu 12 voturi „pentru”

Punctul 1  Ordinii de zi . Proiect HCL alegerea președintelui de ședință

Se fac propuneri:

  1. Dl Hideg Vasile Viorel propune pe dl Boca Ioan Ilie ;
  2. Dl Ursulean Lucian Vasile propune pe dl Popa Mihai Viorel;

 Se supune la vot prima propune si se adoptă cu 11 voturi” pentru”şi o „abţinere”   HOT nr. 98 Boca Ioan Ilie – preşedinte de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie

Punctul 2 al Ordinii de zi : Proiect HCL validare mandat consilier local al domnului Bâlc Gabriel -Florin

Dl Ursulean Lucian  da citire procesului verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local . Se supune la vot şi se adoptă HOT. nr. 99 cu 12 voturi „pentru”

 Dl Bâlc Gabriel-Florin a depus  juramantul .

Punctul 3  Ordinii de zi : 1. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

 Prezintă dna Ghisa Margareta -economist :

 Potrivit : -prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. In acest sens propun ca oportun urmatoarele virari, astfel:

SURSA  A

CAP 51 ADMINISTRATIE

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare,  se transfera  7550 lei  la alineatul  20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,02 Reparatii curente se tranasfera   9540  lei astfel:

  - 650  LA AL. 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

  - 4500  LA AL. 20,01,03 Incalzit, iluminat şi forta motrice.

CAP.61 PROTECTIE CIVILA      

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare  se transfera  400 LEI LA 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,05,01 se transfera 2500 lei la 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se transfera 1300 lei la alineatul 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

CAP. 70,06 Iluminat public şi electrificari

De la alineatul 20,01,09 se transfera 4415 lei la investitii, alineatul 71,01,01 Constructii

CAP. 83  

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 se transfera 20.000 LEI LA AL. 20,01,09, pentru RENS

CAP. 84 Drumuri şi poduri

Din banii primiti la venituri in  11,02,06 -12000 lei se   transfera la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul  20,02 Reparatii curente 

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 SE MUTA 12000 LEI, se vireaza la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul 20,02 Reparatii curente

LA SURSA E,

CAP.70,10  Alte servicii in domeniul locuitelor, se transfera de la venituri alineatul 33,08,00, Venituri din prestari servicii, 2400 lei pentru  Norma de hrana, alineatul 10,01,17. 

  Se supune la vot proiectul în forma prezentată şi se abrobă cu 13 voturi „pentru „ HOT. nr. 100;

Punctul 2 al  Suplimentării Ordinii de Zi. Proiect HCL privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara pe trimestrul III  2019, precum şi darea de seamă la data de 30.09.2019- prezintă dna Ghisa Margareta economist

Se supune la vot  proiectul de hotărâre şi se adoptă HOT. nr. 101 cu 13 voturi „pentru”

Punctul 4 al Ordinii de Zi:  Proiect HCL privind modificare organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019 ;- prezinta dna Draghiciu Petruta.

Se supune la vot  şi se adoptă HOT nr. 102 cu 13 voturi „pentru „.

Punctul  5 al   Ordinii de zi: . Proiect HCL avizare lucrare „Reactualizare PUG şi Regulament Local de Urbanism, comuna Iara , judeţul Cluj .Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 103 cu 13 voturi „pentru”

  Punctul  6 Ordinea de zi Proiect HCL privind numirea pentru anul scolar 2019-2010 a reprezentantului Consiliului Local Iara ca membru în Consiliul de Administraţie a Scolii Gimnaziale Iara .

Se fac propuneri :

  1. Dl Bâlc Nicolae Sorin  propune pe dna Răfăilă Luciana Ancuta
  2. Dl Ursulean Lucian Vasile propune pe dl Balc Nicolae Sorin

Se supune la vot prima propunere si se adopta cu 8 voturi „pentru”şi 5 „abţineri” HOT nr. 104

Punctul  7 Ordinea de zi . Proiect HCL  decontare abonamente cadre didactice

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 105 cu 12 voturi „pentru” şi 1 vot  „impotriva „

Punctul  8 Ordinea de zi: Proiect HCL privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de153,5 mp, situat în satul Surduc , nr. 58, către SC OFEMI IMPEX SRL; Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 106 cu 13 voturi „pentru”

Punctul  9 Ordinea de zi:Proiect HCL  aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 52039 IARA , prevazut cu nr.cadastral  52039, aparţinând Domeniului Public al Comunei Iara situat administrativ in extravilanul comunei Iara , avand destinatia de pasune

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 107 cu 13 voturi „pentru”

Punctul  10 Ordinea de zi:Proiect HCL alocarea unor sume din bugetul local în vederea acordării unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie

Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 108 cu 13 voturi „pentru”

Punctul 1 al  Suplimentării Ordinii de Zi: . Proiect HCL  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IARA, JUD. CLUJ  finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii   se sune la vot şi se adoptă HOT. nr. 109 cu 13 voturi „pentru”

Punctul 11 al Ordinii de zi Diverse,întrebări, interpelări,  propuneri  ale consilierilor locali

Dl primar : 1.  Lucrările la proiectul „Extindere alimentare cu apă Cacova -Ierii „ se află într-o stare avansată de executie dar vor mai fi lucrări care nu se încadrează în bugetul proiectului şi va fi necesar sa se platească din bugetul local acestea fiind cheltuieli neeligibile.

2. Legat de proiectul „Construire Centru de Sănătate „ în urma aprobarii PUZ a fost depusa documentatie la Consiliul Judetean

      Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  - verbal.

 

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

                          Boca Ioan-Ilie                                        Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire