PROCES-VERBAL  încheiat în data de 29.08.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara

Publicat in .

PROCES-VERBAL

 încheiat azi data de 29.08.2019 cu ocazia desfășurări ședinței ordinare a Consiliului Local Iara.

În conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, se  face prezenta si  se constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 11 consilieri, in persoana urmatoarilor domni  , doamne   : Baciu Alin Sebastian,   Bâlc Nicolae Sorin ,  Boca Ioan Ilie, Hideg Vasile Viorel,  Ilea Ioan, Popa Mihai Viorel,  Răfăilă Luciana Ancuţa,  Mureşan Ioan Adrian,  Pălacean Ovidiu,  Serban Ioan, Ursulean Lucian Vasile.

Dl Bica Vasile și Todor Darius Eugen  sunt absenti.

            La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Popa Ioan Dorin

  D-na secretar Drăghiciu Petruţa Mariana  arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 157 / 23.08.2019 si este legal constituita fiind prezenti 11 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Se dă citire proiectului  ordinii de zi:

1. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

2. Proiect HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședintele consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate;

  3. Proiect HCLprivind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.31/2019

4. Proiect HCL modificare organigramă și stat de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019

5. Proiect HCL  privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru instituțiile publice locale pentru perioada  sezonul rece anul 2019-2020

6. Probleme curente ale administrației publice locale;

Inițiatorul proiectelor de hotărâre : dl Popa Ioan Dorin   – primarul comunei Iara

Dl primar solicită scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 4 - Proiect HCL modificare organigramă și stat de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului comunei IARA , judetul Cluj, pentru anul 2019 și solicită   suplimentarea ordinii de zi cu 1  punct  :

1.Proiect HCL privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul II al anului 2019, precum şi darea de seamă la data de 30.06.2019

Se supune aprobării  proiectul ordinii de zi modificat   : Se aprobă cu 11 voturi “pentru”

 Se supune la vot procesul verbal de ședință din data de 25.07.2019  și se aprobă   cu 11 voturi „pentru”

 

Punctul 1  Ordinii de zi : 1. Proiect HCL rectificarea bugetului  pe anul 2019

 Prezintă dl, Primar:

 Potrivit : -prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. In acest sens propun ca oportun urmatoarele virari, astfel:

SURSA  A

CAP 51 ADMINISTRATIE

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare,  se transfera  7550 lei  la alineatul  20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,02 Reparatii curente se tranasfera   9540  lei astfel:

  - 650  LA AL. 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

  - 4500  LA AL. 20,01,03 Incalzit, iluminat şi forta motrice.

CAP.61 PROTECTIE CIVILA      

De la alineatul 20,01,30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare  se transfera  400 LEI LA 20,01,05 Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,05,01 se transfera 2500 lei la 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

De la alineatul 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se transfera 1300 lei la alineatul 20,01,05  Carburanti si lubrifianti

CAP. 70,06 Iluminat public şi electrficari

De la alineatul 20,01,09 se transfera 4415 lei la investitii, alineatul 71,01,01 Constructii

CAP. 83  

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 se transfera 20.000 LEI LA AL. 20,01,09, pentru RENS

CAP. 84 Drumuri şi poduri

Din banii primiti la venituri in  11,02,06 -12000 lei se   transfera la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul  20,02 Reparatii curente 

DIN CAP 70,06, AL. 20,01,09 SE MUTA 12000 LEI, se vireaza la  SUBCAP.84,03,01 Drumuri şi poduri, la alineatul 20,02 Reparatii curente 

LA SURSA E,

CAP.70,10  Alte servicii in domeniul locuitelor, se transfera de la venituri alineatul 33,08,00, Venituri din prestari servicii, 2400 lei pentru  Norma de hrana, alineatul 10,01,17. 

  Se supune la vot proiectul în forma prezentată şi se abrobă cu 11 voturi „pentru „ HOT. nr. 84;

Punctul 2 al Ordinii de Zi. Proiect HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședintele consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate;

Se supune la vot  proiectul de hotărâre şi se adoptă HOT. nr. 85 cu 11 voturi „pentru”

Punctul 3 al Ordinii de Zi:  Proiect HCLprivind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.31/2019

Se supune la vot  şi se adoptă HOT nr. 86 cu 11 voturi „pentru „.

Punctul  5 al   Ordinii de zi: . Proiect HCL  privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru instituțiile publice locale pentru perioada  sezonul rece anul 2019-2020.Se supune la vot şi se adoptă HOT  Nr. 87 cu 11 voturi „pentru”

Suplimentare pct. 1 Ordinea de Zi: Proiect HCL privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Iara  pentru trimestrul II al anului 2019, precum şi darea de seamă la data de 30.06.2019. Se supune la vot  şi se adoptă HOT nr.88 cu 11 voturi “pentru”

             Punctul  6Ordinea de zi  . Probleme curente ale administrației publice locale

1. D-na secretar preyinta modificarile legislative aduse de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - atribuțiile ,  functionarea , Consiliului Local., incompatibilitati consilieri locali samd. În acest sens a fost difuzat un material scris tuturor consilierilor locali prezenti la ședință.

2.  Stadiul lucrărilor la DC 105 Ocolisel , Proiectul afost subevaluat , s-au inclus și podurile

3. Dl Popa Mihai Viorel : Părintele Luca din parohia ortodoxa Ocolisel multumeste Consiliului Local pentru implicarea în schimbarea acoperisului bisericii ortodoxe

      Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces  - verbal.

 

 

        Presedinte de sedinta                                        Secretar ,

              Bâlc Nicolae Sorin                                    Drăghiciu Petruţa Mariana

Tipărire