PROCES-VERBAL  încheiat în data de 07.06.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 07.06.2017 , ora 19,00 la şedinta ordinara  a  Consiliului Local Iara

La şedinţa de astăzi sunt prezenti  11 consilieri -1 consilier absent - Dl Palacean Ovidiu . Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.  2956 din data de 30.05.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă  din partea primăriei comunei Iara ,  domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara, si doamna Ciugulea Gabriela –expert Contabil , d-na Bica  Mirela Ioana  administrator al societăţii La Sala Parc.

 Domnul presedinte de sedinta  dl Todor Darius Eugen  dă citire procesului verbal din data de 02.05.2017, care se supune  aprobări. Se aprobă  fără modificări sau adăugiri.

Se dă citire ordinii de zi propusa:

1.  Proiect HCL privind incetare prin demisie a unui mandat de consilier local şi declararea vacantarii locului de consilier local

2.   Proiect   HCL aprobare organizare zilei comunei” Sarbatoare si tradiţii  la Iara”                               

3.   Proiect  HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice pentru   luna aprilie 2017

4.   Proiect  HCL aprobare ajutor de urgenţă 

5.   Proiect HCL aprobarea executare lucrari pe domeniul public pentru  obiectivul : „Realizare parcari , acces şi dispozitive de scurgere a apelor pe strada mica”

6. Proiect HCL aprobare executare lucrari pe domeniul public , pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj”

7. Prezentare raportul  comisiei de cenzori pentru firma „La Sala Parc „

8  . Diverse    

Se supune la vot și se adoptă ordinea de zi propusă.

 Domnul Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre :

  1. Proiect HCL privind aprobarea Situatiilor Financiare pe trimestrul l anul 2017 se aprobă intrarea pe ordine a de zi cu 11 voturi;
  2. Proiect HCL aprobare decontare abonamente cadre didactice luna mai 2017.
  3. Proiect HCL privind alocarea de sume pentru unitățile de cult Parohoia Ortodoxă Agriş şi Parohia Ordodoxă Maşca.

Dl preşedinte de şedinţă  propune începerea lucrărilor şedinţei Consiliului Local şi  dă citire   proiectului  HCL privind incetare prin demisie a unui mandat de consilier local şi declararea vacantarii locului de consilier local- se supune la vot si se adoptă cu 11voturi pentru HOT. nr.59.  

 Punctul 2 al ordinii de Zi: Se dă citire Proiectului  privind organizarea zilei comunei: Sărbătoare şi Tradiţii la Iara  - Se propune ca data să fie de 6 august iar dl consilier  Mureşan Adrian propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea evenimentului - se supune la vot si se adoptă HOT. nr 60 cu 10 voturi pentru şi o abţinere -dl Popa Mihai Viorel

 Punctul 3 al ordinii de zi:  Se dă citire proiectului HCL  aprobare decontare abonamente cadre didactice pentru   luna aprilie 2017- Se adoptă HOT nr. 61 cu 11 voturi pentru.

Punctul 4 al ordinii de zi:  Se prezinta Proiectul  HCL  privind aprobare ajutor de urgenţă pentru dl Chira Liviu  - a suportat cheltuielile de înmormantare pentru defunctul Bulea Iosif în sumă de 500 lei – Se supune la vot si se adoptă HOT. nr.62 cu 11 voturi pentru.

Punctul 5 al ordinii de zi:  Se propune spre dezbatere și aprobare Proiectul HCL aprobare executare lucrări pe domeniul public pentru Obiectivul –Extindere alimentare cu apă Cacova-Ierii , comuna Iara ,Branșamente  Se supune la vot si se adoptă cu 11 voturi pentru HOT. nr. 63

Punctul 6 al ordinii de zi : Se dă citire proiectului HCL aprobare executare lucrări de contruire  pe domeniul public pentru obiectivul de investiții :Realizare parcări , acces și dispozitive de scurgere a apelor pe strada mică, Se supune la vot si se adoptă HOT. nr. 64 cu 11 voturi pentru.

În continuare se dă citire Proiectul HCL priviond aprobarea Situațiilor Financiare ale comunei Iara pe trimestrul 1 anul 2017, se supune la vot si se adoptă HOT. nr.65 cu 11 voturi pentru .

  Se trece la prezentare Proiectului HCL privind aprobare decontarii abonamentelor cadrelor didactice pentru  luna mai 2017 în suma de 1214 lei. Se supune la vot și se adoptă HOT. nr. 66 cu 11 voturi pentru.

Se prezintă Proiect HCL  alocare  sume pentru unitățile de cult Parohia Ortodoxă Agriș având în vedere sfințirea Bisericii Sf Gheorghe din data de din 13.08.2017 si alocarea de sume pentru Parohia Ortodoxă Mașca  împrejmuirea cimitirului. Se fac propuneri  , iar  propunerea dl Consilier Popa Mihai Viorel de  4.000 lei pentru Agriș și 2000 lei pentru Mașca , se adoptă  cu 6 voturi pentru și 5 abtineri HOT. nr.67 .

Punctul 7 al ordinii de zi: Dna Bica Mirela pune la dispozitia Consiliului Local balantele analitice  pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2017 ale societatii La Sala Parc.  Este invitată doamna Ciugulea Gabrila  -expert Contabil  să prezinte Raportul comisiei de cenzori  al societatii la Sala Parc iar în urma raportului ,  Comisia de Cenzori face următoarele  propuneri: repartizarea profitului net  astfel :  60% din profitul net  să fie repartizat Consiliului Local și 40 % din profitul net , să fie repartizat  administratorului La Sala Parc; Investițiile vor fi făcute cu aprobarea Consiliului Local; Targetul va fi de 100.000 lei /anual profit net realizat al societatii; Salariul administratorului va fi  de 2.200 lei brut/lunar;  În cazul în care nu se atinge targetul stabilit salariul administratorul se va diminua ; În cazul în care se depașește targetul  stabilit atunci salariul administratorului  va crește în cuantum egal cu coeficientul depașirii  dar  fără să depășească  40% din profitul net.

Se supune la vot si se Adoptă HOT nr.   68 cu urmatorul amendament : În cazul în care nu se atinge targetul stabilit ,  administratorul societatii  va avea salariul de 2.200 lei brut /luna .

Dl primar: Este necesar un buget de venituri si cheltuieli al societătii.

Cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara închise  lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

 

            Presedinte de sedinta                              Secretar UAT ,

                   TODOR DARIUS EUGEN                        

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates