PROCES-VERBAL încheiat în data de 07.03.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 07.03.2017 , la şedinta extraordinară a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăyi sunt prezenti 11 consilieri , din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.874 din data de 01.03.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă din partea primăriei comunei Iara , domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara.

 Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian  dă citire ordinea de zi propusa a se discuta:

1. Dezbaterea si abrobarea inicatorilor tehnico-economici pentru proiecte care se vor depune pe OUG 28/2013

2. Diverse

 Dl Viceprimar Ursulean Lucian dă  citire procesul -verbal de şedinţa extraordinară din data de 16.02.2017  care se supune aprobări fără modificări sau adăugiri.

 Dl primar  propune  trecerea la punctul 2 al ordinei de zi se dă citire proiectul de hotărâre privind emiterea unui aviz favorabil  pentru “ Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului, modernizare ,reabilitare drum judeţean  DJ 107M Luna de Sus -Băişoara-Buru-limita judeţului Alba km00+000-km42 . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT 25.

 În continuare dl Primar dă citire adresei ANI nr. 4073/G/ll/07.02.2017 privind declansarea procedurilor disciplinare cu privire la conflictul de interese în care s-a aflat dl Cordiş Viorel comunicat prin  Raportului de evaluare nr.27335/G/II/28.06.2016 , ramas definitiv ca urmare a necontestării sentinţei civile nr. 430/21.12.2016 pronunțată în dosarul nr. 885/33/2016 a Curţii de Apel Cluj.  Se dă citire si demisia dl Cordis Viorel înregistrată cu numărul  989/07.03.2017 , inaintată Consiliului Local. . Comisia de disciplina/comisia de validare a mandatelor consilierilor alesi  va întocmi un raport cu privire la conflictul de interese  şi demisia dlui Cordis Viorel.

Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare cu privire la aprobarea tarifului pentru colectarea deseurilor menajere de pe domeniul public , transportul acestora la staţia de sortare si transfer din localitate Mihai Viteazu  precum si aprobarea tarifului pentru deseuri menajere voluminoase pentru persoanele fizice. Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 26.

În continuare Dl primar dă citire adresei  Prefectului Judeţului Cluj privind plangerea prealabilă prin care  se solicită revocare HOT.90/2016 ca fiind lipsita de temei legal si anume: Schimbarea destinaţiei unităţii de învăţământ Scoala Măgura Ierii nu are avizul ministerului educaţiei naţionale. Se supune la vot si se adoptă  cu 11 voturi pentru HOT.27.

 În continuare se dă citire cererii Scolii Gimnaziale Iara aprobarea decontării contravalorii abonamentelor cadrelor didactice pentru luna februarie 2017 . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. Nr.28

Dl primar dă citire proiectului de hotărâre privind emiterea unui aviz favorabil  pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Iara la Obiectivul întreținere drum pietruit prin stabilizare cu lianți hidraulici și strat  de protecție din covor asfaltic pe drumul comunal DC 103 Iara-Agriș. Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru HOT.29.

Se trece la punct 1 de pe ordinea de zi :

Dl primar dă citire cereriilor  de includere în PNDL a 6  obiective  de investii pentru comuna Iara  și anume :

 1 .proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi  si aigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții Construire Centru de sanatate  în localitate Iara județul Cluj . Valoarea totala a investitiei – 1.503.982 lei inclusiv TVA , cofinanțare buget Local -45.120 lei inclusiv TVA. Se supune la vot si se adoptă cu 11 voturi pentru HOT.30. 2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici estimativi și asigurarea cofinanțării de la bugetul  local  pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții Furnizare dotări pentru Scoala Gimnaziala Iara cu clasele V-VIII și Scoala primara cu clasele I-IV Iara, comuna Iara judetul Cluj. Valoarea totala a investitiei 169.959 lei TVA inclus cofinanțare buget local -1.959 TVA inclus . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 31.

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici estimativi și asigurarea cofinanțării de la bugetul  local  pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare Scoala cu clasele I-IV din localitate Iara  comuna Iara judetul Cluj. Valoarea totala a investitiei 979.025 lei TVA inclus cofinanțare buget local -29.370 TVA inclus . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 32.

4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici estimativi și asigurarea cofinanțării de la bugetul  local  pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții Canalizare menajera cu stație de epurare în  comuna Iara judetul Cluj. Valoarea totala a investitiei 18.742.500 lei TVA inclus cofinanțare buget local -562.275 TVA inclus . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 33.

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici estimativi și asigurarea cofinanțării de la bugetul  local  pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri interioare în localitate Iara  comuna Iara judetul Cluj. Valoarea totala a investitiei 10.602.900 lei TVA inclus cofinanțare buget local -477.130 TVA inclus . Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 34.

6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici   pentru obiectivul de investiții  Extindere alimentare cu apă Cacova-Ierii  comuna Iara judetul Cluj. Valoarea totala a investitiei 4.088.102 lei TVA inclus. Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi pentru HOT. 35.

 

 

 În continuare dl Primar dă citire cererii doamnei Bodean Anamaria  privind acordare unui ajutor de urgență necesar pentru repararea locuintei afectate în urma incendiului din data de 16.02.2017. Se fac 2 propuneri pentru acordarea ajutorului de urgență . Se supun la vot si se adopta cu 6 voturi pentru HOT .36  acordarea  sumei  de 3000 lei –cu titlu de ajutor de urgentă

 Intrucat alte intrebari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinta                             Intocmit,Draghiciu Petruta

    MUREȘAN IOAN ADRIAN                             , Secretar delegat

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates