PROCES-VERBAL încheiat în data de 19.01.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CNSILIUL LOCAL IARA

PRIMĂRIA COMUNEI IARA

 

                                               PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 19.01.2017 , la şedinta ordinară a  Consiliului Local Iara

 

La şedinţa de astăzi sunt prezenti 12 consilieri , din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local al comunei Iara. Sunt întrunite prevederile legale prezenţa majorităţii consilierilor locali în functie , sedinţa fiind legal constituită.

Şedinţa a fost convocată de domnul primar Popa Ioan Dorin pe baza convocării scrise  nr.207 din data de 17.01.2017 .

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării , precum şi ordinea de zi propusă a se discuta  conform prevederilor legale.

La şedinţa de astăzi participă din partea primăriei comunei Iara , domnul primar Popa Ioan Dorin , doamna Popa Marinela -consilerul personal al primarului , Vlad Vicovan - administrator parc, doamna Drăghiciu Petruta ,  secretar delegat al comunei Iara,  şi doamna Bica Mirela Ioana - manager  al SC La Sala Parc SRL

 Dl Viceprimar Ursulean Lucian propune alegerea presedintelui de sedinta pentru următoarele 3 luni.  Se fac propuneri si se alege  presedinte de sedinta pentru următoarele 3 luni  dl Muresan Adrian se adopta Hot NR. 2  cu 9 voturi “pentru “ si 3 abtineri

 Domnul presedinte de sedinta Muresan Adrian  dă citire ordinea de zi propusa a se discuta

1. Stabilirea tarifelor si a taxelor  speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara judetul Cluj

2. Prezentarea  și analiza financiar- contabila a firmei  LA SALA PARC pe perioada de mandat 01.11.2015-15.01.2017

3. Diverse

 

            Dl primar cere permisiunea domnilor consilieri   si  da citire dispozitiilor  de suspendare a raporturilor de servici a dl Onaca Olimpiu Ioan - secretar  UAT Iara si a dnei Todor Veronica-casier , dizpozitii  care  vor avea efecte până la pronuntarea unei sentinte definitive  irevocabile în dosarul penal.  Dl primar arata ca delegarea sarcinilor de servici de secretariat  vor fi facute de dna Draghiciu Petruta Mariana si cele de casier de catre dl Balaj Vasile.

 Dl primar  propune  trecerea la punctul 2 al ordinei de zi iar  dupa un scurt istoric al firmei  La Sala Parc  dupa care da cuvantul dnei  Bica Mirela Ioana-managerul firmei care da  citire balantei financiar-contabile ale firmei La Sala Parc pe timpului contractul de mandat   Pe marginea situatiei financiare prezentate ,   domni consilieri sunt invitati sa faca aprecieri privind activitatea managerului in cadrul firmei .In urma discutiilor se fac propuneri privind activitatea viitoare a firmei La Sala Parc  . Dl Viceprimar Ursulean Lucian propune prelungirea mandatului pe anul 2017 si  scoaterea la licitatie pentru anul 2018 Dl consilier Boca Ilie propune prelungirea mandatului cu 1 an si prezentarea unei balante contabile la 3 luni .   Dl presedinte de sedinta  supune la

vot si se adopta cu 7 voturi “pentru “ 4 abtineri si 1 vot “ impotriva” HOT.NR. 3 privind prelungirea contractului de mandat incheiat cu doamna Bica Mirela –Ioana  la data de 01.11.2015 La Sala Parc pana la data de 31.12.2017.

 Se trece la pct 1 al ordinei de zi  dl primar da citire proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor speciale de  salubrizare  la nivelul comunei Iara  si arata ca SC Eco 5 Ardeal va  încheia  cu persoanele fizice din comuna ,  contracte prestarii servicii  de salubrizare a deseurilor menajere constand în colectare si transportul la statia de sortare si transfer din comuna Mihai Viteazu.  Pe marginea proiectului se fac propuneri Dl Palacean propune ca pentru  Casele  de vacanta  sa se plateasca 10 lei /luna   se adopta acest articol cu 11 Voturi “pentru” si o abtinere,   Dl Pop Vasile propune ca pt.locuintele parasite sa se plateasca 1 lei  se adopta si  aceasta propunere cu 8 voturi pentru si 3 impotriva si 1 abtinere.  Dl Pop Vasile  propune  reducerea tarifelor  de salubrizare  cu 25% pt pentru locuintele care se afla la o distanta de 50 m pana la locul unde ajunge masina firmei de salubrizare  , o reducere de 50% a tarifului pt. O distanta cuprinsa intre 50 si 100 m si o reducere cu 25 %  a terifului pt. Locuintele cu o distanta mai mare de 100 m. Se se supune la vot si se  adopta si aceasta propunere si  Se adopta HOT nr.4 privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara.

Se trece la pct 3  al ordinii de zi -Diverse .

Dl primar da citire proiectului de hatarare privind aprobarea debransarii/rebransarii si a tarifelor pentru persoanele care inregistreaza  datorii mai mari de 1000 lei la taxa de apa . Tariful de debransare /rebransare  este de  300 lei   cu ridicare apometru  și tarif de 500 lei  pentru sapatura si refacere Carosabil.   Se supune la vot si se adopta  cu un nr. de 12 voturi “ pentru “Hot nr. 5.

 Dl primar invita pe Dl Vicovan Vlad  sa dea  citire materialului privind  veniturile realizate in anul 2016 la  Sursa E-Autofinantate. D-na Popa Marinela arata ca in urma modificarilor legislative incasarile  din inchiriere pasuni  vor trece  la sursa A adica la bugetul local si nu la sursa E  - Autofinantate, cum au fost pana in prezent.  Iar sumele care se incaseaza  la categoria Autofinantate nu sunt suficiente pentru plata celor 8 persoane  Se face propunerea de trecere a celor 4 persoane paznic parc  de la sursa E- autofinatate la Sursa A- Buget Local  , Se adopta cu  12 voturi “pentru “ HOT nr. Nr. 6.

 In continuare  Dl Primar da citire expunerii de motive a  Dl Doctor  Gherghel Bogdan  coordonator al Centrului de Sanatate Iara privind  alocarea sumei de 50000 lei  pentru achizitioanrea de necesarul lemne necesar  pentru incalzirea   centrului de Sanatate  Iara Se supune la vot Se aproba suma de 5000lei si se adopta  cu un numar de12 voturi “ pentru “  HOT. Nr. 7.

Dl primar da citire Tema de proiectare nr. 1  privind  Refacere drum comunal  DC 104Fagetu Ierii  (pietruit ) distrus-rupere cale de rulare prin îndepartarea pietrisului , maluri surpate parau Faget si Tema de proiectare nr. 2 refacere drum comunal  (asfalt) DC102 Cacova Ierii distrus 50 m parte carosabila si podet tubular . Se supune la vot proiectul de hotarare  si se adopta  cu 12 voturi “pentru” HOT. Nr.8.

 Se da citire Referatului de specialitate  privind alocarea unei cantitati de 100 l combustibil pe trimestru si posibilitatea majorari cu 20% acestei cantitati in cazul unor situatii de urgenta , calamitati . Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi “pentru si o ” abtinere “ .

 Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt iar punctele de pe ordinea de zi au fost discutate , cu acordul domnilor consilieri presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

  Presedinte de sedinta

 Muresan Adrian    

     Intocmit,

Secretar delegat

Draghiciu Petruta ,

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates