• Home
  • Planificarea dezvoltarii strategice a comunei Iara

Planificarea dezvoltării strategice a Comunei Iara 2014-2020

OBIECTIVE GENERALE (O.G) OBIECTIVE STRATEGICE (O.S) ŞI IDEI DE PROIECTE

În urma realizării şi analizării interviurilor de grup s-au identificat principalele probleme strategice şi direcţii generale de dezvoltare. Pornind de la aceste aspecte prin prezenta Strategie de Dezvoltare se stabilesc principalele obiective generale pentru perioada 2014 – 2020. Acestea sunt după cum urmează:

1 O.G 1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru populaţia comunei

2 O.G 2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor

3 O.G 3. Asigurarea sustenabilităţii economice a comunei

4 O.G 4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural

5 O.G 5. Dezvoltarea infrastructurii de bază

Obiectivele generale enumerate anterior au fost împărţite în obiective specifice şi idei de proiecte. Pentru o mai bună vizualizare acestea sunt structurate în tabele.

1 O.G 1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru populaţia comunei

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 1.1 Asigurarea accesului la educaţie pentru copii din comună

1.1.1 Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizarea cu privire la riscurile abandonului şcolar

1.1.2 Susţinerea cursurilor de specializare pentru cadrele didactice din comună

1.1.3 Susţinerea activităţilor educative alternative

O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional

1.2.1 Modernizarea şi dotarea la standarde urbane a şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor din comună

1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive în special în satele aparţinătoare

1.2.3 Amenajarea spaţiilor verzi

O.S 1.3 Stimularea calificări şi recalificării adulţilor

1.3.1 Asigurarea conformării specializărilor cu cerinţele pieţei pentru adulţii din comună prin desfăşurarea unor programe de calificare şi recalificare

1.3.2 Realizarea de activităţi de integrare a adulţilor pe piaţa muncii

O.S 1.4 Asigurarea accesului tinerilor la facilităţi educaţionale adaptate specificului comunei

1.4.1 Înfiinţarea unui liceu cu profil agricol

1.4.2 Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii

 

2 O.G 2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 2.1 Asigurarea serviciilor medicale de specialitate la nivel de comună

2.1.1 Renovarea, modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale din comună la standarde care depăşesc limitele minime de funcţionare impuse

2.1.2 Construirea unei minipoliclinici dotată cu laborator de analiză şi aparatura specializată pentru desfăşurarea de investigaţii medicale de specialitate

O.S 2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale

2.2.1 Implementarea unui sistem de asistenţă socială la domiciliu

2.2.2 Realizarea de proiecte sociale şi activităţi alternative care să vizeze îmbunătăţirea situaţiei actuale a grupurilor vulnerabile

O.S 2.3 Sprijinirea categoriilor sociale cu risc de excluziune

2.3.1 Sprijinirea vârstnicilor prin înfiinţarea unui centru de zi şi organizarea de activităţi recreative pentru aceştia

2.3.2 Integrarea sustenabilă a populaţiei de etnie romă în societate

2.3.3 Susţinerea economiei sociale la nivel de comună

O.S 2.4 Îmbunătăţirea dialogului între autorităţile publice locale şi cetăţeni

2.3.1 Creşterea capacităţii funcţionarilor publici locali

2.3.2 Modernizarea şi dotarea structurilor care deservesc autorităţile publice locale

2.3.3 Dezvoltare la nivel local prin intermediul Grupului  de Acţiune Locală

O.S 2.5 Sprijinirea iniţiativelor de protecţia mediului

2.5.1 Extinderea sistemului integrat de colectarea deşeurilor cu o staţie de compostare

2.5.2 Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului

2.5.3 Întreprinderea de campanii de ecologizare

2.5.4 Promovarea oportunităţilor de finanţare pentru reîmpădurirea suprafețelor care au avut de  suferit datorită pierderii vegetației forestiere, pentru toate categoriile de proprietari

 

3 O.G 3. Asigurarea sustenabilităţii economice a comunei

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 3.1 Dezvoltarea sustenabilă a agriculturii în comună

3.1.1 Realizarea de investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole

3.1.2 Integrarea producătorilor locali în lanţul agroalimentar

3.1.3 Creşterea capacităţii de exploatare a potenţialului agricol a comunei

3.1.4 Creşterea accesabilităţii la finanţări prin înfiinţarea unei bănci agricole

 

O.S 3.2 Dezvoltarea sustenabilă a turismului în comună

3.2.1 Susţinerea şi promovarea agroturismului

3.2.2 Amenajarea de locaţii de camping, agrement şi facilităţi pentru desfăşurarea taberelor de copii

3.2.3 Realizarea de investiţii în locaţii de servire a mesei şi de primire a turiştilor

3.2.4 Promovarea corespunzătoare a comunei prin înfiinţarea unui centru de informare turistică şi web site şi materiale promoţionale dedicate

O.S 3.3 Dezvoltarea sustenabilă a activităţilor industriale în comună

3.3.1 Atragerea de investitori externi în comună

3.3.2 Promovarea oportunităţilor de finanţare şi a facilităţilor pentru investitori prin intermediul autorităţii publice locale

O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului la nivel de comună

3.4.1 Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor activităţi economice independente

3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la realizarea unor planuri de afaceri

 

4 O.G 4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 4.1 Revitalizarea vieţii culturale a comunei

4.1.1 Revitalizarea obiceiurilor tradiţionale autohtone

4.1.2 Promovarea portului şi dansului popular local

4.1.3 Modernizarea structurilor de tip cămin cultural

O.S 4.2 Susţinerea gastronomiei şi meşteşugurilor locale

4.2.1 Încurajarea fabricării de produse gastronomice tradiţionale şi promovarea acestora

4.2.2. Încurajarea fabricării produselor de manufactură şi artizanat şi promovarea acestora

O.S 4.3 Diversificarea evenimentelor culturale locale

4.3.1 Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente artistice

4.3.2 Susţinerea şi dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans

4.3.3 Organizarea anuală a Zilelor Comunei Iara

O.S 4.4 Punerea în valoare a resurselor naturale şi culturale în scopuri de agrement

4.4.1 Amenajarea şi exploatarea superioară în scop turistic a Cheilor  Borzești

4.4.2 Implementarea unor  circuite turistice:  Iara – Cheile Borzești- Cheile Turzii; Iara –Cacova Ierii- Valea Vadului – Muntele Băișorii

4.4.3 Amenajarea unor structuri expoziţionale sau muzeale în scopul promovării tradiţiilor locale

4.4.4 Amenajarea unui parc tematic

 

5 O.G 5. Dezvoltarea infrastructurii de bază

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 5.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de utilităţi în comună

5.1.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă

5.1.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de canalizare

5.1.3 Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public

5.1.4 Reabilitarea și dezvoltarea podurilor și podețelor

O.S 5.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere în comună

5.2.1 Reabilitarea şi dezvoltarea drumurilor comunale şi vicinale

5.2.2 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole

O.S 5.3 Asigurarea funcţionării optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă

5.3.1 Dotarea  SLVSU Iara cu echipamente pentru intervenția eficientă în situații de urgență

Tipărire Email