Acte necesare

PERSOANE FIZICE

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE! ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!

În cazul dobândirii bunurilor impozabile prin sentinţă judecătorească la dosar se anexează copie după comunicarea sentinţei.

1. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;
 • Fişă de înmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC: pe care se înscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Iara;

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);
 • Fişă de înmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se înscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul;

3. ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN VEDEREA ÎNMATRICULARII TEMPORARE

 • Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Fişă de înmatriculare;
 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de înmatriculare;
 • Acte pentru dovedirea reşedintei: contract de închiriere vizat de către Administraţia Financiară, declaraţia notarială a persoanei la al cărei domiciliu locuieşte, extras de carte funciară în cazul în care deţine o proprietate în comuna Iara sau legitimaţie de cămin în cazul studenţilor;
 • Acte de identitate: paşaport, legitimaţie de şedere temporară în România cu viza la zi;
 • DOSAR PLIC : pe care se va inscrie cu majuscule numele si prenumele, adresa de reşedinţă din Iara

4. ACTE ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vânzare-cumpărare etc.;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care îl declară;

5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare etc.;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care îl declară;

6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 • Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
 • Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 • DOSAR PLIC: pe care se va înscrie cu majuscule numele, prenumele şi adresa unde se află terenul pe care îl declară;

7. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 • Autorizaţia de construcţie;
 • Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data întocmirii;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

8. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
 • Contract de inchiriere teren - de la Serviciul Parcări
 • Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul
 • construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate
 • DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de leasing;
 • Fişă de înmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Talon de înmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC: pe care se înscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Iara;

10. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE ÎN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de închiriere sau concesiune;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află terenul pe care îl declară;

11. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 • Declaraţie tip;
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa;

 

PERSOANE JURIDICE

1. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/închiriere /concesionare etc.;
 • "În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii."
 • Autorizaţia de construire şi procesul - verbal de recepţie - în cazul clădirilor nou construite;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul - verbal încheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii 
 • Documentele care au stat la baza înregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc.

2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /închiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 • Declaraţia de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan

3. IMPOZITUL ASUPRA MILOACELOR DE TRANSPORT

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Actul de dobândire/înstrăinare a dreptului de proprietate şi traducere legalizată (dacă este cazul);
 • Contractul de leasing financiar;
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Talon de înmatriculare;
 • Adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie - la mijloacele de transport marfă peste 12 tone.

4. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ

 • Declaraţie tip în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;
 • Documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces-verbal de recepţie etc).

5. ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL

 • Cerere tip, completată în 2 exemplare, semnată şi ştampilată;
 • Ultima balanţa de verificare.
 • Declaraţie tip în 2 ex. semnată şi ştampilată privind stabilirea taxei în sumă fixă;

6. TAXA HOTELIERĂ

 • Declaraţie - decont tip, în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Codul unic de înregistrare / Codul de înregistrare fiscală;

7. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
a) Vizare bilete:

 • Cerere - tip - pentru vizarea biletelor de spectacole în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Blocurile de bilete ce urmează a fi vizate - tipărite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) Decont impozit spectacole

 • Declaraţie - decont în 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

c) Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

 • Declaraţie de impunere tip, în 2 exemplare, privind sumele obţinute din activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.

 

Tipărire Email